Aanmelden | Wachtwoord vergeten
Uw winkelwagen is nog leeg.

Algemene voorwaarden en levering

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dansboetiek Danceway. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Dansboetiek Danceway. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dansboetiek Danceway behoud zich het recht leverings- en/of betalingsvoorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na goedkeuring door Dansboetiek Danceway worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dansboetiek Danceway erkend.

 

1.5 Dansboetiek Danceway garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

1.6 Dansboetiek Danceway heeft alle recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar webwinkel te wijzigen.

 

1.7 Dansboetiek Danceway is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

1.8 Dansboetiek Danceway behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Dansboetiek Danceway aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. 

 

1.9 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


 

2. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de Danceway.nl webwinkel uitgedrukt in Euro's (EUR) en zijn deze inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

 

3. Bestelling

3.1 De overeenkomst tussen Dansboetiek Danceway en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling correct heeft geplaatst.

3.2 Bij de bestelling van producten via de heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 24 uur, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.


3.3 Dansboetiek Danceway zal bestellingen verwerken nadat de volledige betaling is ontvangen. Indien een product niet op voorraad is, niet meer leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van de bestelling bericht hierover.

 

4. Levering en Verzending

4.1 Aan de leveringsplicht van Dansboetiek Danceway zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dansboetiek Danceway geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


4.2 Bestellingen zullen, indien op voorraad, binnen 3 werkdagen verzonden worden nadat de betaling ontvangen is.


4.3 Indien de klant, om welke reden dan ook, wilt afzien van een opdracht, dan dient dit binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden via het contactformulier op onze site. Dansboetiek Danceway gaat er van uit dat, wanneer de klant niet binnen deze termijn heeft gereageerd, de opdracht bindend is.

 

4.4 Bij producten die niet voorradig zijn kan de levertijd variëren tussen de 2 en 4 weken. Aan deze genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend daar Dansboetiek Danceway afhankelijk is van derden. Echter, Dansboetiek Danceway zal alles doen wat in haar macht ligt om de levering van artikelen zo spoedig en zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

4.5 Indien de consument een bedrag betaald heeft en een artikel niet meer leverbaar is zal Dansboetiek Danceway dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

4.6 De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat, gewicht en inhoud van de zending. Wij hanteren de prijzen van PostNL. Dansboetiek Danceway is niet aansprakelijk voor de prijswijzigingen die PostNL doorvoert.
Dansboetiek Danceway is niet aansprakelijk voor het beschadigen van een kledingstuk in de periode dat het kledingstuk onderweg naar u is.

 

4.7 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

5. Betalingen via webshop

5.1 Vooruitbetaling via overschrijving

Vooruitbetaling dient te geschieden binnen 3 werkdagen op rekeningnummer 104.260.696. t.n.v. Dansboetiek Danceway te Utrecht. Levering geschied volgens art. 4.2 van deze algemene voorwaarden. De bestelling wordt na betaling geleverd.

5.2 Ideal.

Het is mogelijk uw bestellingen via de webwinkel met ideal te betalen.

 

6. Herroepingrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product voor eigen kosten met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de consument het product wenst te retourneren kan dit naar het volgende adres: Dansboetiek Danceway, H.J. Schimmelplein 19, 3532TE Utrecht. Voor info mail naar:info@danceway.nl.


6.3 Tijdens de bedenktijd heeft de consument het recht om de zaak te beoordelen echter accepteert Dansboetiek Danceway geen artikelen welke gebruikt, gedragen en/ of door u beschadigd zijn. Het is dan ook niet toegestaan dansschoenen te dragen/proberen en vervolgens te retourneren. Mocht dit wel het geval zijn dan vervalt elke vorm van garantie.

 

6.4 Het is niet mogelijk 2e hands artikelen te retourneren.

 

6.5 Alle door Dansboetiek Danceway gemaakte porto kosten worden bij de consument in rekening gebracht, ook de retourzending.

 

7. Conformiteit en Garantie

7.1 Dansboetiek Danceway garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

7.2 De garantietermijn van Dansboetiek Danceway komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dansboetiek Danceway is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

7.3 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dansboetiek Danceway) deze gebreken onmiddellijk, tenminste binnen 48 uur, schriftelijk te melden aan Dansboetiek Danceway.

 

7.4 Omschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen, tekeningen, gewicht en ander gebruikte data in de catalogus, website of advertenties weergeven een benadering van de producten.

Dit betekent geen garantie of kwaliteit statement.

 

8. Klachten

Wanneer u een klacht heeft over een product of dienst die Dansboetiek Danceway u heeft geleverd, verzoeken wij u vriendelijk dit zo uitgebreid mogelijk aan ons te vermelden via post of e-mail. Dansboetiek Danceway zal dit zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en voor zover mogelijk er alles aan doen om dit op te lossen.

 

9. Klantgegevens/Privacy 


9.1 De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door Dansboetiek Danceway uitsluitend gebruikt voor zakelijke doeleinden van Dansboetiek Danceway en het voorspoedig verwerken van uw orders. Deze worden niet vergeven aan derden.

 

9.2 Indien de consument geen prijs stelt op het door Dansboetiek Danceway doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan de consument dit via het contactformulier op de site aan Dansboetiek Danceway kenbaar maken. Dansboetiek Danceway zal deze verwerking van persoonsgegevens van de consument dan onmiddellijk doen stopzetten.

 

©2018 Dansboetiek Danceway
Dansboetiek Danceway staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, nr. 30218324.